Regulamin

ORGANIZATOR:

 Polski Związek Pływacki, Komisja Techniczna Masters, Miejski Klub Pływacki ul. Wąska 16, Szczecin oraz Serbin-Racing s.c. ul. Łukasińskiego 90, Szczecin.

TERMIN ZAWODÓW:

26-28.06.2015

MIEJSCE ZAWODÓW:

Basen olimpijski Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Floating Arena” ul. Wąska 16 Szczecin.

WARUNKI TECHNICZNE:

Basen 50 m, 10 torów, temp.wody 27 stopni, pomiar elektroniczny, basen rozgrzewkowy 25 m.

UCZESTNICTWO:

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy od 20 roku życia (urodzeni w 1995 roku i starsi) w kategoriach wiekowych zgodnych z FINA.

Każdy zawodnik w pierwszym bloku startowym może wziąć udział w dwóch konkurencjach, jednak tylko w jednej z dwóch długodystansowych: 800 m lub 1.500 m stylem dowolnym.

W pozostałych blokach każdy zawodnik może wziąć udział w dwóch konkurencjach indywidualnych + w sztafecie.

Zawodnicy z kategorii „zero” nie biorą udziału w klasyfikacji punktowej Pucharu Polski.

Zawodnicy składają pisemne oświadczenie, że są zdrowi i startują na własną odpowiedzialność.

KATEGORIE WIEKOWE:

"0" 20-24, A 25-29, B 30-34, C 35-39, D 40-44, E 45-49, F 50-54, G 55-59, H 60-64, I 65-69, J 70-74, K 75-79, L 80-84, i dalej co 5 lat.

WPISOWE:

Wpisowe dla zawodników krajowych wynosi 110 zł. Tę kwotę należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 05.06.2015 (piątek) na konto: SERBIN-RACING S.C. UL. ŁUKASIŃSKIEGO 90 SZCZECIN 71-215, NR KONTA:  I, z dopiskiem: WPISOWE, IMIĘ I NAZWISKO, KLUB. 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia zawierające następujące dane: NAZWISKO, IMIĘ, KLUB, DATĘ URODZENIA, KATEGORIĘ WIEKOWĄ, KONKURENCJE ORAZ CZASY (załącznik) należy wysyłać w formacie LXF (w przypadku klubów) lub DOC/PDF (w przypadku osób niezrzeszonych) na adres organizatora drogą elektroniczną:  w nieprzekraczalnym terminie do 05.06.2015 (piątek).

Osoby chcące otrzymać FV proszone są o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do 05.06.2015.

PRZEPISY TECHNICZNE:

Zawody będą rozgrywane seriami na czas. Brak wyniku na karcie startowej spowoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszej serii. Podczas zawodów obowiązują przepisy Polskiego Związku Pływackiego oraz FINA. Wyniki będą dostępne na stronach: www.polswim.pl  oraz www.megatiming.pl 

NAGRODY:

 1. Każdy uczestnik w ramach wpisowego otrzyma atrakcyjny PAKIET STARTOWY.
 2. Za miejsca 1-3 wręczane będą medale i dyplomy.
 3. Organizator planuje wręczyć nagrody dodatkowe ufundowane przez licznych sponsorów. Warunkiem ich otrzymania będzie wzięcie udziału we wszystkich zgłoszonych przez siebie konkurencjach.
 4. Osoba, która opuści konkurencję, do której się zgłosiła (z wyłączeniem sytuacji potwierdzonych przez lekarza zawodów), nie otrzyma żadnych nagród dodatkowych, chyba że jego niedyspozycja zostanie potwierdzona przez lekarza zawodów. 

INNE:

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia kobiet i mężczyzn (tylko w szczególnych przypadkach, dotyczy najwolniejszej serii) we wszystkich wyścigach długodystansowych (400, 800, 1.500 m stylem dowolnym, 400 m stylem zmiennym). Start każdej z tych konkurencji należy potwierdzić (wg harmonogramu) u wolontariusza, którego stanowisko będzie zlokalizowane w biurze zawodów.
 2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń na dystansach 800 i 1.500 m stylem dowolnym organizator zastrzega sobie prawo do ustawienia startu po dwóch zawodników na torze.  
 3. Organizator wprowadza limity czasowe na dystansie 800 i 1.500 m st. dowolnym kobiet oraz 800 i 1500 m st. dowolnym mężczyzn. Zawodnicy, którzy przekroczą dopuszczalny limit czasowy w danej grupie wiekowej zostaną zdyskwalifikowani, a w szczególnych przypadkach mogą też być wycofani z wyścigu. Weryfikacja nastąpi na podstawie czasów ujętych w TOP INDYWIDUALNE dostępnych na stronie Ponadto w przypadku braku czasu w tym zestawieniu, mając na celu prawidłową weryfikację, należy dodatkowo przesłać wynik uzyskany w przeciągu ostatnich 5 lat na dystansie 400, 800 lub 1500 metrów. Weryfikacji dokona Komitet Techniczny Masters PZP.
 4. Zawodnicy z kategorii "zero" nie mogą brać udziału w sztafetach.
 5. Prosimy o zapoznanie się z mapką poruszania się po obiekcie aby uniknąć późniejszych nieporozumień z wolontariuszami. Prosimy o przestrzeganie ustalonych zasad.
 6. Podczas trwania zawodów zostaną udostępnione dwa tory na basenie 25 m, usytuowanym w tym samym kompleksie, w celu odbycia rozgrzewki lub rozpływania.
 7. Wręczanie nagród w poszczególnych konkurencjach oodbywać się będą na bieżąco.
 8. Zawodników dekorować będą osobistości świata sportu i polityki Miasta Szczecina dlatego uprasza się zatem zawodników o stosowny ubiór podczas dekoracji. 

BARDZO WAŻNE:

 1. Zawodnik, który nie stawi się na starcie którejkolwiek konkurencji, do której sam się zgłosił nie będzie brany pod uwagę przy wręczaniu nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów (dotyczy także zawodników zagranicznych).
 2. Start na 800 oraz 1.500 m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn należy potwierdzić najpóźniej do piątku do początku rozgrzewki (godzina 14.00). Po tym terminie potwierdzenia nie będą przyjmowane.
 3. Start na 400 m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn należy potwierdzić najpóźniej do soboty do początku rozgrzewki (godzina 14.00). Po tym terminie potwierdzenia nie będą przyjmowane.
 4. Start na 400 m stylem zmiennym kobiet i mężczyzn należy potwierdzić najpóźniej do niedzieli do począku rozgrzewki (godzina 08.00). Po tym terminie potwierdzenia nie będą przyjmowane.